فیدهای دمنتور

در این بخش فهرست فید (خوراک)های مجموعه دمنتور و شبکه های اجتماعی آن را می توانید دریافت و استفاده کنید. با اشتراک هر یک از این فیدها (در جایی مثل Google Reader) بدون سر زدن به سایت یا شبکه اجتماعی، می توانید از آخرین مطالب دمنتور استفاده کنید. فیدهای دمنتور همگی نسخه های کامل و بدون خلاصه هستند.


مجموعه دمنتور

اخبار