آغاز سیزدهمین سال فعالیت وب‌سایت دمنتور: برای پسری که زنده ماند

به نظر میرسد که پایانی برای این مسیر متصور نیست و تا جای ممکن دمنتور برای پسری که زنده ماند فعال خواهد بود. ولی واقعا این آغاز باورنکردنی سیزدهمین سال فعالیت دمنتور برای پسر جادوگر هست.